PZP | Prasówka | 25 kwietnia 2023 r.

Prawo

Zmiany zasad wykluczenia z przetargu – jest projekt

Zofia Jóźwiak | Data dodania: 18.04.2023

Dwie ważne zmiany w zakresie zamówień publicznych przewiduje najnowszy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Po pierwsze zmienia zasady skorzystania z przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania, a po drugie ujednolica zasady udzielania pożyczek dla samorządów przez banki i  parabanki.

Najciekawsza dla przedsiębiorców zmiana dotyczy możliwości wykluczenia z przetargu. Obecnie przesłanka umożliwiająca wykluczenie wykonawcy z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych mówi o podmiocie, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, który zawarł układ z wierzycielami, lub którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. To tzw fakultatywna – czyli dobrowolna i zależna od wyłącznej decyzji zamawiającego na etapie przygotowania specyfikacji przetargowej podstawa wykluczenia z postępowania – jest ona bardzo często przewidywana w przetargach– przyznaje Artur Wawryło. Po zmianach do upadłości czy systemu naprawczego można będzie podejść, w zależności od decyzji zamawiającego: bardziej restrykcyjnie lub bardziej liberalnie albo w obydwu przypadkach przewidzieć niestosowanie przepisu  – mówi Artur Wawryło, prowadzący Kancelarię Zamówień Publicznych.

Projekt wprowadza odrębną  przesłankę fakultatywną wykluczenia dodając możliwość, aby zamawiający wykluczał wykonawcę, jeśli wykonawca zawarł, zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym inny niż układ, w którym przewidziano zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku, lub który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach obowiązujących w miejscu wszczęcia tej procedury.  Możliwe stanie się zatem rozróżnienie w sankcjach obydwu przypadków podczas gdy na dzień dzisiejszy takiej możliwości nie było i możliwe było jedynie zastosowanie w całości przesłanki wykluczenia albo odstąpienie od niej.

Strona rządowa tłumaczy rozdzielenie powyższych przesłanek tym, że z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19, i jej skutków w najbliższym czasie może dojść do zwiększenia się liczby przedsiębiorców, którzy z różnych względów zmuszeni będą do zawarcia układu z wierzycielami, zwłaszcza dotyczy to małych i średnich firm. W takim przypadku kondycja finansowa wykonawcy wcale nie musi budzić poważnych zastrzeżeń zamawiającego, inaczej niż u wykonawcy, w stosunku do którego np. otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość. „Osobne uregulowanie zaproponowanych przesłanek wykluczenia wykonawcy pozwoli zamawiającym w sposób bardziej efektywny podjąć decyzję o ich zastosowaniu, kierując się przyszłą perspektywą kontynuowania działalności gospodarczej przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego” – przekonuje strona rządowa.

Nowe formularze do TED i nie tylko poczta
Podmioty zobowiązane do stosowania unijnych zasad w zamówieniach publicznych muszę się liczyć z obowiązkiem stosowania od 25 października 2023 r. nowych formularzy przy zamieszczaniu ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE (TED). Jednocześnie jednak, w granicach obowiązujących w UE przepisów, można będzie niektóre nieobjęte obowiązkiem wypełnienia rubryki w poszczególnych krajach uznać za obowiązkowe. W praktyce oznacza to, ze polskie formularze do TED będą mogły mieć dodatkowe obowiązkowe pola do wypełnienia. Jak zwraca uwagę Artur Wawryło, na razie trudno określić,  co to będzie znaczyło dla polskich wykonawców, nie wiadomo bowiem, co zdecyduje się wprowadzić strona rządowa – pamiętajmy jednak że zmiany będą w granicach obowiązujących regulacji prawa o zamówieniach publicznych. Stosowne rozporządzenie ma wejść w życie do 24 października.

Rozporządzenie w sprawie wyjście granicach wzorów unijnych ogłoszeń pozwala z obowiązkowymi rubrykami wyjść poza oblig zaproponowany dyrektywą. Co to będzie znaczyło dla polskich wykonawców – na razie trudno powiedzieć, bo nie wiemy jeszcze , czy i co zdecyduje wprowadzić na tej podstawie strona rządowa. Zamawiający też muszą poczekać. To znaczy, ze polskie ogłoszenia do Dziennika Urz. UE TED będą mogły mieć dodatkowe pola. Na razie to tylko podstawa do wydania tych nowych szablonów. Nowych zgodnie z projektem należy się spodziewać do 23 października 2023 roku.  Do października można będzie wysyłać ogłoszenia na dotychczasowych szablonach.

Podobnie jak w wielu innych przypadkach wymienionych w ustawie uregulowano kwestię wnoszenia skargi do Sądu zamówień publicznych w ten sposób, ze nie muszą wpływać one tylko do jednego wybranego operatora (kiedyś w Polsce do Poczty Polskiej), ale i do innych operatorów.

Po zmianie zachowanie terminu dla wniesienia skargi nastąpi w przypadku- złożenia skargi w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych zgodnie z ustawą  o doręczeniach elektronicznych

I w banku i w parabanku z postępowaniem
W obecnym stanie prawnym, kredyty udzielane przez banki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w ramach limitów określonych w uchwale budżetowej, są objęte przepisami o zamówieniach publicznych. Regulacji tych nie stosuje się jednak do pożyczek zaciąganych przez JST np. w instytucjach pożyczkowych (przykładowo parabankach). Takie zróżnicowanie nie wynika ani z żadnych regulacji unijnych ani krajowych. Po zmianach ma być inaczej. – I w banku i w parabanku nie będzie możliwe zaciągnięcie większej pożyczki bez stosowania przepisów o zamówieniach – mówi Artur Wawryło. Kiedy wejdą nowe przepisy dotyczyć to będzie wszystkich pożyczek  o wartości powyżej  progu krajowych zamówień, czyli 130 tys. zł . Pamiętać jednak należy, że przy szacowaniu wartości zamówienia w przypadku umowy pożyczki do wartości zamówienia nie jest wliczana wartość pożyczonego kapitału– konkluduje ekspert w zakresie zamówień publicznych. Nadal natomiast będą wyłączone spod regulacji omawianej ustawy pożyczki zaciągane przez JST, oczywiście w ramach limitów zobowiązań określonych budżetem, w państwowych funduszach celowych oraz w państwowych i samorządowych osobach prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych (np. jednostkach budżetowych).

https://www.prawo.pl/biznes/zmiany-zasad-wykluczenia-z-przetargu,520847.html

 

Portal ZP

Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy można złożyć tylko w sytuacji, gdy wniesiono odwołanie

Agata Hryc-Ląd | Dodano: 25 kwietnia 2023

Nie ma możliwości uchylenia zakazu zawarcia umowy „na przyszłość”. Aby można było rozpatrywać kwestię uchylenia zakazu zawarcia umowy, musi zostać wniesione odwołanie (postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy Krajowej Izby Odwoławczej z 27 grudnia 2022 r., sygn. akt KIO/W 46/22).

Możliwość uchylenia zakazu zawarcia umowy przed wydaniem przez Izbę orzeczenia kończącego postępowanie odwoławcze jest wyjątkiem od zasady wynikającej z art. 577 ustawy Pzp. Oznacza to, że nie może być ona interpretowana rozszerzająco. Innymi słowy, przepisy nie przewidują możliwości uchylenia zakazu zawarcia umowy z uwagi na możliwość przyszłego zaskarżenia czynności zamawiającego.

https://www.portalzp.pl/nowosci/wniosek-o-uchylenie-zakazu-zawarcia-umowy-mozna-zlozyc-tylko-w-sytuacji-gdy-wniesiono-odwolanie-32071.html

 

Rynek Infrastruktury

 1. GDDKiA podsumowuje sezon zimowy 2022/2023. Wydali więcej niż rok temu

GR | Data publikacji: 23-04-2023

318 milionów złotych, czyli nieco więcej niż rok temu, wydała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023.

W sezonie 2022/2023 do akcji zimowego utrzymania dróg w całym kraju przygotowanych było ok. 3 tysiące pojazdów. Najbardziej pracowitymi dniami okazały się 11 i 12 grudnia 2022 r. oraz 21 stycznia 2023 r., gdy na drogi pojazdy wyjechały odpowiednio 5 651 razy, 5 400 razy oraz 5 206 razy. W trakcie sezonu zimowego zostało zużytych ok. 388 tys. ton soli drogowej, to nieco więcej od średniej z ostatnich 10 lat.

W okresie od października 2022 do końca marca 2023, GDDKiA na zimowe utrzymanie dróg przeznaczyła ok. 318 mln zł. Dla porównania w sezonie 2021/2022 koszt wyniósł 298 mln zł, w sezonie 2020/2021– 481,4 mln zł, w sezonie 2019/2020 – 298,5 mln zł , a w sezonie 2018/2019 – 371,4 mln zł.

Przypomnijmy, że GDDKiA utrzymuje ok. 17,8 tys. km dróg krajowych. – Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg, w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej, prowadzone były w trybie 24-godzinnym przez 7 dni w tygodniu. Realizowane były przez wykonawców wyłonionych w przetargach, z którymi GDDKiA zawarła umowy na utrzymanie całej sieci – przypominają przedstawiciele instytucji.

Dodają, że „działania związane z odśnieżaniem czy usuwaniem śliskości przekładają się bezpośrednio nie tylko na komfort jazdy, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo kierowców oraz innych użytkowników dróg krajowych”.

https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi-i-autostrady/gddkia-podsumowuje-sezon-zimowy-20222023-wydali-wiecej-niz-rok-temu-85745.html

 2. Obwodnica Praszki gotowa. Można jeździć

ep. | Data publikacji: 25-04-2023

Kierowcy jadący drogą krajową nr 45 przez woj. opolskie mogą już ominąć Praszkę. Do ruchu została oddana obwodnica tej miejscowości. Tranzyt omija jednocześnie miejscowość Gorzów Śląski.

Obwodnica Praszki ma ok. 13 km. Rozpoczyna się przed Gorzowem Śląskim, gdzie odchodzi od wspólnego przebiegu DK-42 i DK-45. Gorzów Śląski omija od strony zachodniej, natomiast Praszkę od wschodniej. Kończy się włączeniem do DK45 po północnej stronie miejscowości Kowale.

Inwestycja powstała jako jednojezdniowa droga z dwoma pasami ruchu. Jest dostosowana do nośności 11,5 t/oś.

Wykonawcą obwodnicy była firma Mostostal Warszawa. Umowa na zaprojektowanie i budowę obwodnicy została podpisana w maju 2019 r. Jej wartość to 171,5 mln zł, z czego ponad 165 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach inwestycji powstało dziesięć obiektów inżynierskich, w tym mosty nad rzekami Prosną i Wyderka, trzy wiadukty nad obwodnicą oraz pięć obiektów wzdłuż obwodnicy. W ciągu trasy zbudowano cztery ronda. Na wszystkich skrzyżowaniach, w obrębie wyspy środkowej został zaprojektowany pierścień o szerokości 1 m, stanowiący rezerwę dla przejazdu samochodów ciężarowych i autobusów.

Nowa trasa poprawiła komunikację na trasie łączącej województwa wielkopolskie, opolskie i śląskie. Odciąża także od ruchu tranzytowego dotychczasowe ciągi dróg krajowych nr 42 i nr 45 w centrum tych miast.

– Nasz plan na ten rok to m.in. udostępnienie kierowcom 260 km nowych dróg. Jedną z nich jest oddawana dzisiaj blisko 13-kilometrowa obwodnica Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45 – powiedział Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA, cytowany w komunikacie. – W połowie marca rozpoczęliśmy sezon budowlany 2023. Mamy ponad 100 zadań w realizacji, a na budowach trwają intensywne prace. Najbliższe tygodnie i miesiące to oddania kolejnych nowych tras dla kierowców.

https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi-i-autostrady/obwodnica-praszki-gotowa-mozna-jezdzic–85769.html

 

PrawoDlaSamorządu

Zamówienia publiczne: Czy konsorcjant może złożyć ofertę konkurencyjną względem swojego konsorcjum?

Krzysztof Drapiński | 21.04.2023

Regulacja Prawa zamówień publicznych dotycząca wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego jest dość lakoniczna, co utrudnia znalezienie odpowiedzi na wszystkie problemy występujące w praktyce. Jednym z nich jest dopuszczalność złożenia odrębnej oferty przez konsorcjanta, mającej charakter konkurencyjny wobec jego konsorcjum.

Prima facie, istotą problematyki niniejszego artykułu jest treść art. 218 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm. (zwana dalej ,,Prawem zamówień publicznych” lub ,,p.z.p.”), zgodnie z którym ,,1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.”. Daleko idącą sankcją naruszenia tej normy jest odrzucenie obydwu ofert tego samego wykonawcy w oparciu o przepis art. 226 ust. 1 pkt 3 p.z.p.

Prawo zamówień publicznych dopuszcza składanie ofert przez Konsorcja (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego), wskazując w art. 58 ust. 5 p.z.p. iż ,,5. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia”. Przepisy szczególne dotyczące konsorcjów (w szczególności art. 58-60 p.z.p.) nie normują natomiast wszystkich aspektów praktycznych procedowania postępowań z udziałem takich wielopodmiotowych wykonawców.

W szczególności nie określają wprost, czy konsorcjum i jego członek (konsorcjant) mogą złożyć w toku tego samego postępowania dwie odrębne i konkurencyjne względem siebie oferty. Wszak są to formalnie dwa odrębne od siebie podmioty. Realnie również nie sposób utożsamiać jednego konsorcjanta z całym konsorcjum, skoro ten drugi podmiot tworzy co najmniej jeszcze jeden inny konsorcjant.

Podobnym problemem zajmował się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwany dalej ,,TSUE”), który w wyroku z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie o sygn. akt C-376/08 wskazał, iż ,,(37) Należy zatem stwierdzić, że środek w postaci rozpatrywanego w postępowaniu przed sądem krajowym automatycznego wykluczenia, dotyczący wyłącznie formy konsorcjum stałego i będących jego członkami przedsiębiorstw oraz mający zastosowanie w przypadku konkurencyjnych ofert, niezależnie od tego, czy dane konsorcjum uczestniczy, czy nie uczestniczy w badanym zamówieniu publicznym na rachunek i w interesie przedsiębiorstw, które złożyły ofertę, stanowi traktowanie dyskryminacyjne na niekorzyść tej formy konsorcjum i nie jest zatem zgodne z zasadą równości. (38)
Należy dodać, iż nawet zakładając, że rozpatrywane traktowanie byłoby stosowane bez rozróżnienia do wszystkich postaci konsorcjów lub że sąd krajowy stwierdziłby istnienie obiektywnych elementów właściwych dla odróżnienia sytuacji konsorcjów stałych i innych form konsorcjów, reguła wykluczenia, taka jak będąca przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, nie jest w żadnym razie zgodna z zasadą proporcjonalności. (39) Reguła ta zawiera bowiem niewzruszalne domniemanie wzajemnego wpływu, w przypadku gdy konsorcjum i jedno lub kilka z wchodzących w jego skład przedsiębiorstw złożyły w ramach tego samego postępowania w zakresie zamówień publicznych konkurencyjne oferty, nawet jeśli rzeczone konsorcjum nie wystąpiło w postępowaniu na rachunek i w interesie tych przedsiębiorstw, nie dając konsorcjum ani zainteresowanym przedsiębiorstwom możliwości wykazania, że ich oferty zostały sformułowane w sposób całkowicie niezależny i że w konsekwencji brak jest ryzyka wpływu na konkurencję pomiędzy oferentami (…) (46) Na pytanie drugie należy zatem odpowiedzieć, że wykładni prawa wspólnotowego należy dokonywać w ten sposób, iż sprzeciwia się ono uregulowaniu krajowemu, takiemu jak będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, które przewiduje, w ramach postępowania w zakresie udzielania zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza progu wskazanego w art. 7 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2004/18, lecz które ma niewątpliwe znaczenie transgraniczne, automatyczne wykluczenie z udziału w tym postępowaniu i nałożenie sankcji karnych zarówno w stosunku do konsorcjum stałego, jak i przedsiębiorstw będących jego członkami, gdy te ostatnie przedstawiły konkurencyjne w stosunku do tego konsorcjum oferty w ramach tego samego postępowania, nawet jeśli oferta rzeczonego konsorcjum nie została złożona na rachunek i w interesie tych przedsiębiorstw.”.

Nie tak jednoznacznie tożsame stanowisko prezentuje Krajowa Izba Odwoławcza w orzeczeniach wydanych na kanwie Prawa zamówień publicznych z 2004 r. (które w ocenie autora artykułu zachowuje aktualność w stosunku do obecnego Prawa zamówień publicznych):

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie o sygn. akt KIO/UZP 121/10:

,,W żadnym razie Izba nie podziela wywodów zamawiającego i przystępujących zmierzających do wykazania, iż w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum w składzie wykonawców, oferty składane oddzielnie i samodzielnie przez poszczególnych jego członków są ofertami innych wykonawców. Stanowisko przeciwne wynika oparte jest jedynie na semantycznym podstawieniu i zastępowaniu terminu „wykonawca” przez termin „konsorcjum”. Izba wskazuje, że w świetle przepisów p.z.p. jest to zabieg nieuprawniony. (…) W świetle powyżej konstatacji wydaje się notoryjne, że zarówno oferta złożona przez wykonawcę samodzielnie i oferta złożona przezeń wraz z innymi wykonawcami, w znaczeniu przedmiotowym (zobowiązaniowym) pozostają jego ofertami. Jedyną różnicą jest tutaj fakt, iż z tytułu złożenia pierwszej oferty wykonawca będzie zobowiązany samodzielnie natomiast w przypadku oferty wspólnej wraz z innymi wykonawcami. Jednakże ciągle pozostają to dwa oświadczenia woli (oferty) złożone przez wykonawcę w tym samym postępowaniu. (…) Na marginesie Izba wskazuje, iż stanowisko przeciwne prowadziłoby do możliwości masowego obchodzenia zakazu składania więcej niż jednej oferty sformułowanego w art. 82 ust. 1 p.z.p.”

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 07 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt KIO 566/15:

,,Podziela też stanowiska zawarte w przywołanych przez zamawiającego orzeczeniach i opiniach. Jest bowiem od lat jednolicie wskazywane, że niedopuszczalne jest, aby dane osoby mogły złożyć ofertę jednocześnie jako przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą oraz jako spółka cywilna (albo np. tzw. „konsorcjum”). I nie chodzi tu o to, że spółka cywilna (czy też w zasadzie jej wspólnicy) nie może złożyć oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy też, że nie wchodzi w zakres definicji wykonawcy zawartej w art. 2 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż oczywiste jest, że może być wykonawcą, a tym samym może złożyć ofertę. Kwestię tę należy rozpatrywać przez pryzmat wymogu zachowania w postępowaniu uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, który jest podstawową zasadą, którą należy się kierować przy udzielaniu zamówień publicznych; przy tym dotyczy nie tylko zamawiającego, ale też samych wykonawców. I sprowadza się ona do możliwości składania konkurencyjnych wobec siebie ofert, czyli więcej niż jednej oferty – co w oczywisty sposób jest niedopuszczalne. Oznaczałoby to bowiem de facto zezwolenie na złożenie przez niektórych wykonawców więcej niż jednej oferty i naruszałoby art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz negatywnie wpływałoby na uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców (im kto złożyłby więcej ofert, tym większą miałby szansę na uzyskanie zamówienia). Przy przyjęciu przeciwnej praktyki niektórzy wykonawcy lub ogólnie wykonawcy mogliby składać po kilka ofert dowolnie formując się w grupy lub występując indywidualnie i tym samym każdy z nich mógłby złożyć w danym postępowaniu nieskończoną liczbę ofert. Dlatego, słusznie, została przyjęta zasada jedynie jednej oferty.”

O ile zatem TSUE, odnosząc się do jednoczesnego składania ofert przez konsorcjanta i konsorcjum kładzie nacisk na negatywny wpływ na konkurencję, o tyle KIO wskazuje, że dopuszczenie złożenia oferty przez konsorcjanta i konsorcjum prowadzi do obejścia zakazu złożenia więcej niż jednej oferty, a w konsekwencji negatywnie wpływa na konkurencję.

Autor nie ukrywa, że ma poważną wątpliwość, czy można uznać że złożenie oferty przez jednego z konsorcjantów można utożsamiać ze złożeniem oferty przez całe konsorcjum, co wydaje się warunkiem sine qua non uznania, iż doszło do złożenia dwóch ofert i w konsekwencji ma uzasadniać naruszenie art. 218 ust. 1 p.z.p.

Wydaje się, że właściwszym byłoby uznanie, że tak opisana sytuacja aktualizuje:

1. obligatoryjną przesłankę wykluczenia opartą o przepis art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., zgodnie z którym ,,1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;”, i/lub

2. przesłankę odrzucenia oferty, określoną w art. 226 ust. 1 pkt 7 p.z.p., stanowiącą iż ,,1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (…)7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;”.

Prawo zamówień publicznych przyznaje bowiem pewną odrębną podmiotowość konsorcjom, traktując je jako osobnych i samodzielnych wykonawców. Trafnie wskazuje się na to w doktrynie ,,Konsorcjum stanowi formę udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to umowa zawarta pomiędzy samodzielnymi podmiotami. Konsorcjum na gruncie ustawy jest traktowane jak wykonawca. Wynika to z art. 58 ust. 5 PrZamPubl, który mówi o tym, że przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy składający wspólną ofertę są traktowani jako wykonawca zamówienia publicznego w rozumieniu art. 7 pkt 30 PrZamPubl. (…) Czynności i działania podejmowane przez pełnomocnika odnoszą skutek wobec wszystkich członków konsorcjum wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.” (M. Sieradzka (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz do art. 58, Warszawa 2022, SIP Legalis).

Konkludując, bez względu zatem czy dojdzie do podzielenia stanowiska Krajowej Izby Odwoławczej, czy też autora niniejszego artykułu, uznać należy że konsorcjant nie może złożyć oferty konkurencyjnej wobec swojego konsorcjum. Co do zasady, działanie takie powinno spotkać się z sankcją w postaci odrzucenia obydwu ofert (konsorcjum oraz jego konsorcjanta).

Jedynie na marginesie wskazać należy, że powyższe umożliwia jednemu z konsorcjantów sabotowanie oferty jego konsorcjum, gdy będzie miał w tym interes (np. w postaci korzyści obiecanej przez innego wykonawcę, pochodzącego spoza konsorcjum, który jest zainteresowany wyeliminowaniem konsorcjum – co oczywiście stanowiłoby naruszenie przez sabotujące podmioty art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p.).

https://prawodlasamorzadu.pl/2023-04-21-zamowienia-publiczne-czy-konsorcjant-moze-zlozyc-oferte-konkurencyjna-wzgledem-swojego-konsorcjum