PZP | Prasówka | 30 maja 2023 r.

Portal ZP

 1. Rażąco niska cena w kontroli UZP 2023 – uniknij nieprawidłowości

Justyna Rek-Pawłowska | Dodano: 30 maja 2023

Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie WWW raport z kontroli, w którym omówiono 2 przykłady naruszeń związanych z wyjaśnianiem rażąco niskiej ceny przez wykonawców. Sprawdź, jak ich uniknąć we własnych procedurach.

W kontekście zamówień publicznych, pojęcie rażąco niskiej ceny odnosi się do sytuacji, w której oferta złożona przez wykonawcę jest wyjątkowo niska w porównaniu do przeciętnych kosztów wykonania danego zadania lub dostarczenia określonych towarów lub usług.

Rażąco niska cena może budzić podejrzenia, że wykonawca nie będzie w stanie spełnić wymagań umowy, zapewnić odpowiedniej jakości lub wykonać zadania zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

W praktyce, organ zamawiający musi podjąć działania w celu sprawdzenia oferty, gdy jej cena całkowita jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o VAT lub średniej arytmetycznej cen innych złożonych ofert. Warto też pamiętać, że zamawiający ma zawsze prawo żądać takich wyjaśnień, nawet jeśli nie wystąpiła różnica 30%, ale mimo to podejrzewa, że realizacja zamówienia w zaoferowanej cenie może nie być możliwa.

Celem procedury wyjaśniającej jest upewnienie się, że oferta jest realna i że wykonawca jest w stanie zapewnić satysfakcjonującą jakość i terminową realizację zamówienia.

UZP wziął niedawno pod lupę m.in. formalności związane z wyjaśnianiem rażąco niskiej ceny. Opisujemy poniżej dwa kontrolowane postępowania.

Reguły przedłużenia terminu wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny
W prowadzonym postępowaniu zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Wykonawca miał złożyć wyjaśnienie w terminie do 22.10.2021 r. do godz. 14. O godzinie 13.59 tego dnia poprosił o przedłużenie terminu, na co zamawiający wyraził zgodę, ale już po terminie, bo o godz. 14.24. Ponad to zamawiający udzielił zgody telefonicznie. Uzasadnił to faktem, iż nie miał możliwości czasowej sporządzenia stosownego pisma przed upływem terminu na wyjaśnienia.

Na co w tym przypadku zwrócił uwagę prezes Urzędu Zamówień Publicznych? Przypomniał przede wszystkim o zasadzie pisemności postępowania z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp: „Zamawiający zobligowany jest do stosowania w postępowaniu takich środków przekazu, które zapewniają wyrażenie informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”.

Ustawa Pzp przewiduje wprawdzie wyjątki od zasady pisemności, ale dotyczą one jedynie:

– negocjacji lub dialogu oraz
– informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, potwierdzenia zainteresowania, ofert lub prac konkursowych.

Treść takiej komunikacji ustnej musi być następnie udokumentowana.

Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oraz zmiany terminów udzielania wyjaśnień bądź składania dokumentów to czynności istotne w postępowaniu. W tym przypadku zatem komunikacja ustna (telefoniczna) nie będzie dopuszczalna.

Zgodnie z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp odrzuceniu jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.

Prezes UZP uznał, że przytaczana przez zamawiającego rozmowa telefoniczna nie może być brana pod uwagę, w szczególności nie może być wiążąca w ramach przedmiotowego postępowania. Dlatego też zamawiający powinien był odrzucić ofertę zgodnie z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp.

W zakresie przedłużenia terminu do składania wyjaśnień warto zatem zapamiętać dwie kwestie:

1. Zgodę na udzielenie wyjaśnień po terminie należy bezwzględnie przekazać wykonawcy na piśmie.
2. Zgody na przesunięcie terminu złożenia wyjaśnień można udzielić tylko przed upływem pierwotnego terminu.

Wezwanie do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny obowiązkowe, nawet jeśli oferta będzie odrzucona z innych przyczyn
Zamawiający zaniechał w postępowaniu wezwania wykonawcy do wyjaśnienia kalkulacji cenowej w ofercie, której cena była niższa o ponad 30% od wartości zamówienia z VAT. Uznał, że w związku z tym, iż oferta podlega odrzuceniu z innych przyczyn, to wezwanie w tym przypadku będzie niecelowe.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, w przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. Nie musi wzywać do wyjaśnień, tylko wtedy gdy rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

UZP po przeprowadzonej kontroli stwierdził, że „zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że zamawiający powinien zbadać wszystkie oferty w zakresie zaoferowanej ceny, włączając w to weryfikację w przedmiocie rażąco niskiej ceny, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp”.

Kontrolujący uznali, że art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp obliguje zamawiającego do wezwania wykonawców do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w przypadku wystąpienia przesłanek zawartych w tym przepisie. Nie ma przy tym znaczenia, czy zachodzą inne przesłanki odrzucenia oferty.

Źródło: Informator UZP nr 1/2023

https://www.portalzp.pl/nowosci/razaco-niska-cena-w-kontroli-uzp-2023-uniknij-nieprawidlowosci–32279.html

 2. KIO o tym, jak skutecznie wyjaśniać kalkulację cenową

Dodano: 25 maja 2023

Samo formalne przytoczenie w wyjaśnieniach wymogu z wezwania zamawiającego bez przedstawienia poszczególnych informacji nie wypełnia obowiązku wyjaśnienia kalkulacji ceny (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 lutego 2023 r., sygn. akt KIO 238/23, KIO 252/23).

W ocenie Izby efekt skali może w określonych sytuacjach uzasadniać zmniejszenie kosztów związanych z realizacją zamówienia. Jednak nie zwalnia on z rzetelnej kalkulacji ceny oferty składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w sposób pozwalający na stwierdzenie, że wykonawca nie będzie finansował jego realizacji z innych źródeł.

Wykonawca powołując się na marginalną wielkość kosztów związanych z realizacją zamówienia w relacji do całego zakresu swojej działalności i związane z tym trudności z ich wyodrębnieniem, zmierzał do uchylenia się od obowiązku rzetelnego skalkulowania złożonych w postępowaniu ofert.

Analiza treści zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnień ceny ofert potwierdziła, że nie były one kompletne. Jakkolwiek można było przyjąć, że formalnie odnoszą się do elementów wskazanych przez zamawiającego w wezwaniu do wyjaśnień, to jednak w szeregu przypadków nie przedstawiały wymaganych informacji. Sugerowały jedynie, że dana pozycja nie dotyczy wykonawcy, także w sytuacji, gdzie zamawiający nie zastrzegł, że wykonawca może ich nie wyjaśnić, jeżeli go nie dotyczą.

Wykonawca wskazywał przy tym ogólnikowo na powody, dla których ich nie skalkulował w ofertach. Tymczasem był obowiązany je uwzględnić w cenie ofert, nawet jeśli byłyby to jednostkowo niewielkie wartości, czy wiązałoby się to z pewnymi trudnościami. Okoliczności takie nie wyłączały bowiem obowiązku prawidłowego skalkulowania ceny oferty. Dotyczyło to np. wskazywanych przez zamawiającego kosztów ogólnych. Izba uznała, że Wykonawca nie przedstawił kalkulacji w żądanym zakresie i nie potwierdził, że jego cena nie nosi znamion ceny rażąco niskiej.

https://www.portalzp.pl/nowosci/kio-o-tym-jak-skutecznie-wyjasniac-kalkulacje-cenowa-32189.html

 

Rzeczpospolita

Wielka waloryzacja zamówień

Maria Krzos | Publikacja: 25.05.2023 03:00

Inflacja sprawiła, że wart setki miliardów złotych rynek zamówień publicznych to dziś pole trudnych rozmów firm z zamawiającymi. Po jednej stronie mamy wzrost kosztów realizacji umów, po drugiej – coraz bardziej napięte budżety.

Wartość zamówień udzielonych w ubiegłym roku na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (Pzp) opiewała na kwotę 256,5 mld zł. W tym roku, według danych Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), podpisano już umowy na kwotę 40,8 mld zł. Czołówkę, jeśli chodzi o wartość, okupują kontrakty na różnego rodzaju roboty budowlane. Dla firm, które je wykonują, ostatnie miesiące były jednak trudne.


Rzeczpospolita

Podniesienie limitów
„Szoki cenowe surowców związane z wybuchem wojny w Ukrainie oraz oczekiwanie rynku na uruchomienie środków unijnych spowodowały opóźnienia na rynku zamówień publicznych. (…) Z perspektywy branży budowlanej ważny był dialog z zamawiającym oraz reakcja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w postaci zwiększenia limitu waloryzacyjnego z 5 proc. do 10 proc. na starych i nowych kontraktach. GDDKiA podpisał aneksy waloryzacyjne łącznie dla 114 inwestycji realizowanych przez 26 wykonawców” – czytamy w raporcie Budimexu za 2022 r.

O osiągnięciu porozumienia z GDDKiA ws. waloryzacji kontraktów drogowych i podpisaniu pierwszych aneksów do umów w rocznym raporcie giełdowym wspomina również Mirbud. Dla tej spółki wyzwaniem są też kontrakty na mniejsze roboty budowlane podpisywane np. z samorządami. – „Notowany spadek rentowności w segmencie budynków użytku publicznego wynikał z sytuacji rynkowej i braku zapisów waloryzacyjnych w umowach z zamawiającymi, którymi w tym segmencie są głównie jednostki samorządu terytorialnego. Ze względu na rozproszenie i indywidualne podejście każdego z wyżej wspomnianych zamawiających proces negocjacji zapisów waloryzacyjnych jest utrudniony i długotrwały. Sukcesywnie negocjujemy i podpisujemy aneksy waloryzacyjne również do tych umów” – informuje firma.

Pomoc wykonawcom
Przedsiębiorcom realizującym publiczne kontrakty, borykającym się z gwałtownym wzrostem cen, miały pomóc uchwalone jesienią ubiegłego roku zmiany w prawie zamówień publicznych (ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców). Wprowadziły one np. obowiązek umieszczania klauzul waloryzacyjnych w umowach na dostawy (do tej pory taka konieczność istniała jedynie w umowach na roboty budowlane i usługi). Skróceniu uległ także okres obowiązywania umów, dla których klauzule waloryzacyjne są obligatoryjne (z 12 miesięcy do 6).

Nowelizacja dała też możliwość wprowadzania zmian w kontraktach już realizowanych, zawartych jeszcze przed jej wejściem w życie. Warunkiem jest m.in. stwierdzenie „istotnej zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć”.

Firmy chwalą te zmiany. Część z nich wskazuje jednak, że są one niewystarczające. – Firmy budowlane zrzeszone w Pracodawcach RP sygnalizują, że palącym problemem jest zwiększenie limitów waloryzacyjnych wyznaczonych przez GDDKiA – mówi Martyna Siemiatycka, ekspert ds. społeczno-gospodarczych tej organizacji. – Zwiększenie ich w 2022 r. do poziomu 10 proc. okazuje się niewystarczające. Nie oddaje pełnego wzrostu cen od momentu ofertowania. Nie ma przy tym znaczenia, że inflacja nieco zwolniła, a ceny się ustabilizowały. Ich wysokość jest wyższa niż w roku ubiegłym, wobec czego zmiana wskaźników jest konieczna – tłumaczy.

I dodaje: – Przedsiębiorcy z branży budowlanej dostrzegają także pewne trudności w zakresie realizacji kontraktów Pzp [w ramach zamówień publicznych – red.], których stroną są samorządy, zaznaczając jednocześnie, że ci zamawiający, co do zasady, otwarci są na dialog z wykonawcami – mówi Siemiatycka. – W tym przypadku problemem nie są przepisy, ale brak funduszy lub wątpliwości w zakresie kroków, jakie mogą podjąć w określonych sytuacjach. Samorządowcy jako podmioty równie mocno mierzące się z trudną sytuacją gospodarczą, świadome dzisiejszych problemów i barier – dodaje ekspertka.

Kłopoty zamawiających
O problemach, z jakimi mierzą się samorządy, mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju. – Realizacja umów podpisywanych przez miasto Lublin i miejskie jednostki budżetowe z wykonawcami wyłonionymi na podstawie Pzp, w kontekście zawartych w nich klauzul waloryzacyjnych, przekłada się w obecnej sytuacji gospodarczej na konieczność zwiększania wydatków na realizację części zadań.

W tym roku w Lublinie było kilka przypadków waloryzowania kontraktów. – Należy spodziewać się tendencji wzrostowej w tym zakresie, a tym samym będziemy musieli mierzyć się z większym obciążeniem budżetu miasta – informuje wiceprezydent Lublina. I dodaje: – Niestety, ustawodawca, tworząc nowe regulacje mające na celu przede wszystkim ochronę wykonawców, nie przewidział rekompensat dla zamawiających z tytułu wzrostu kosztów realizacji inwestycji związanych z parametrami makroekonomicznymi.

Dziś ze zmianami w ustawie Pzp dającymi wykonawcom szersze pole do negocjowania podwyżek wynagrodzeń borykają się też publiczne szpitale. Organizacje zrzeszające te placówki oraz organizacje samorządowe kilka dni temu przedstawiły projekt zmian w zasadach wyceniania świadczeń przez NFZ. Argumentowały, że muszą dziś mierzyć się ze znaczącym wzrostem kosztów udzielania świadczeń. Wpływ na to mają, oprócz kwestii związanych z podwyżkami dla pracowników medycznych czy podniesieniem płacy minimalnej, również konieczność renegocjowania kontraktów zawieranych na podstawie prawa zamówień publicznych.

Brak środków
Urząd Zamówień Publicznych w tej chwili pomaga zamawiającym i wykonawcom we wdrażaniu nowych przepisów Pzp. – Urząd wspólnie z reprezentantami branżowych zrzeszeń sektora budownictwa sformułował przykładowe klauzule waloryzacyjne dla tego sektora. Pokazują one, w jaki sposób mechanizmy waloryzacyjne można uwzględnić przy konstruowaniu postanowień umownych – mówi Michał Trybusz, rzecznik UZP. – M.in. dzięki takiemu podejściu widzimy wzrost zainteresowania kwestią waloryzacji. Obecnie obowiązujące przepisy oraz wypracowane regulacje „miękkie” (w tym wspomniane przykładowe klauzule) tworzą płaszczyznę do negocjacji pomiędzy stronami kontaktów. Zauważamy jednak, że tam, gdzie są chęci do rozmów, często rozbijają się one o brak wystarczających środków, aby móc pogodzić oczekiwania wykonawców z możliwościami zamawiających.

https://www.rp.pl/budzet-i-podatki/art38520321-wielka-waloryzacja-zamowien#

 

Money

GDDKiA idzie na rekord. „Przetargi na ponad 560 km nowych dróg”

oprac. KKG | 29.05.2023 7:32 aktualizacja 29.05.2023 7:45

To ma być rekordowy rok na budowach dróg. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje podpisać w tym roku umowy na budowę nowych tras o wartości około 15 mld zł – informuje p.o. generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Tomasz Żuchowski.

Jak przekazał Żuchowski, rok 2023 jest rekordowy, jeśli chodzi o liczbę ogłoszonych przetargów.

– W ogłoszeniach mamy przetargi na ponad 560 km nowych dróg. To jest wartość około 28 mld zł. W tym roku chcielibyśmy podpisać umowy na około 15 mld zł – powiedział.

Żuchowski poinformował, że patrząc z perspektywy ostatnich trzech lat to roczne wydatki GDDKiA sięgają około 18 mld zł.

– Rokrocznie wydajemy około 15 mld zł na inwestycje i 3 mld zł na utrzymanie dróg – wyjaśnił.

Ambitny plan. Jak będzie z realizacją?
Plany GDDKiA w roku wyborczym są najszerzej zakrojone w ostatnich pięciu latach. Ubiegłoroczny obejmował zadania o łącznej długości blisko 475 km. W trakcie pandemii koronawirusa było jeszcze mniej. W 2021 r. – ok. 350 km, w 2020 r. – 353 km, a w 2019 r. – 435 km.

W ramach Programu budowy 100 obwodnic (PB100) na lata 2020-2030 w realizacji jest 13 zadań o długości 105,3 km i wartości prawie 2,6 mld zł. W trakcie postępowania przetargowego są trzy zadania o długości 12,6 km i wartości 389,6 mln zł.

W 2023 r. roku GDDKiA planuje ogłosić przetargi na budowę tras o łącznej długości „co najmniej” 480 km w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Wśród nich jest sporo nowych ekspresówek, m.in. kolejny fragment trasy Via Carpatia. Jednak 2022 r. rok pokazał, że plan i jego realizacja to dwie zupełnie różne sprawy.

https://www.money.pl/gospodarka/gddkia-idzie-na-rekord-przetargi-na-ponad-560-km-nowych-drog-6903139825494688a.html

 

Forsal

Portfel zleceń Grupy Mostostal Warszawa wynosił 3,93 mld zł na koniec I kwartału 2023 r.

oprac. Tomasz Lipczyński | dzisiaj, 09:33

Portfel zleceń Grupy Mostostalu Warszawa wynosił 3,93 mld zł na koniec I kwartału 2023 r., podała spółka w raporcie kwartalnym. W kwietniu spółka informowała zaś, że portfel zamówień Grupy Mostostal Warszawa osiągnął poziom 4,1 mld zł na koniec 2022 r., a w ub. roku spółki grupy podpisały kontrakty o wartości 2,4 mld zł.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów „pod klucz” dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,61 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)

https://forsal.pl/finanse/gielda/artykuly/8725474,portfel-zlecen-grupy-mostostal-warszawa-wynosil-393-mld-zl-na-koniec-1-kwartalu-2023-r.html

 

Portal Samorządowy

1 lipca pożegnamy stan zagrożenia epidemicznego. Te przepisy trafią do kosza

Wojciech Kuta | 30 maja 2023 – 06:00

30 czerwca br. będzie ostatnim dniem obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to koniec maseczek w placówkach medycznych, obowiązkowych szczepień pracowników ochrony zdrowia przeciw COVID czy obecnych zasad zlecania testów w kierunku SARS-CoV-2.

– Zgodnie z zapowiedziami rządu stan zagrożenia epidemicznego ma zostać odwołany z dniem 1 lipca.
– Tym samym będzie to pierwszy od 2019 roku sezon urlopowy bez obostrzeń, nakazów i zakazów związanych z koronawirusem.
– Jak wskazał Główny Inspektorat Sanitarny, główną przesłanką zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego jest „spadek liczby zakażeń SARS-CoV-2, zgonów i hospitalizacji obserwowany w ostatnim czasie”.
– Do lamusa będzie można odłożyć między innymi obowiązek zakrywania ust i nosa w placówkach medycznych, dotychczasowe zasady zlecania testów w kierunku SARS-CoV-2 czy przetwarzanie danych osobowych związanych z COVID-19.
– Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego będzie miało również pozytywny wpływ na gospodarkę – argumentuje Ministerstwo Zdrowia.

Te ograniczenia, nakazy i zakazy stracą ważność 1 lipca
28 marca 2022 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Zgodnie z nowelizacją z kwietnia br. ostatnim dniem obowiązywania tego aktu prawnego będzie 30 czerwca 2023 r.

Dlatego 1 lipca 2023 r. stracą ważność przepisy dotyczące między innymi:

– obowiązku zakrywania ust i nosa w przychodniach, poradniach, szpitalach i innych placówkach medycznych (wcześniej ten wymóg zniesiono w aptekach),
– zasad przetwarzania i udostępniania danych osobowych związanych z COVID-19,
– przeprowadzania testów diagnostycznych w kierunku zakażenia COVID-19
– unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID,
– szczególnych zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego,
– zakazu przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem odcinka granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi.

„Zniesienie covidowych obostrzeń pozytywnie wpłynie na całą gospodarkę”
Natomiast 2 maja 2023 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, które przewiduje, że z dniem 1 lipca:

– odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
– traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

– Podjęcie decyzji o odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego uzasadnia wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) złożony do Ministra Zdrowia w dniu 20 kwietnia 2023 r. – wskazuje resort zdrowia.

Przypomnijmy, że GIS wnioskował o odwołanie tego stanu „z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, w szczególności biorąc pod uwagę spadek liczby diagnozowanych zakażeń SARS-CoV-2, a także spadek liczby zgonów i hospitalizacji obserwowany w ostatnim czasie”.

– Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje zniesienie szczególnych rozwiązań (…), co będzie miało również pozytywny wpływ na sektor gospodarki, w tym działalność mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Koniec obowiązkowych szczepień pracowników ochrony zdrowia
Opublikowany 2 maja br. projekt rozporządzenia znosi z dniem 1 lipca obowiązek szczepienia się przeciwko COVID-19 przez:

– osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach inne niż wykonywanie zawodu medycznego,
– osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym,
– studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.

Osoby pracujące w ochronie zdrowia – objęte dotychczasowym obowiązkiem szczepień – od 1 lipca nie będą już musiały posiadać ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Chodzi o cyfrowy dokument w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19.

Nie będzie już przetwarzania danych osobowych związanych z COVID-19
1 lipca stracą też ważność przepisy pozwalające (w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego) na przetwarzanie w systemie teleinformatycznym – prowadzonym przez Centrum e-Zdrowia – oraz udostępnianie określonym instytucjom danych:

– osób podlegających kwarantannie lub izolacji z powodu zachorowania na chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
– osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
– osób, które nie poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19,
– osób, które poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19,
– osób podlegających obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, które poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19.

Przestaną obowiązywać epidemiczne przepisy dotyczące testów i unijnych zaświadczeń COVID
Także od 1 lipca nie będą już obowiązywały przepisy w zakresie zlecania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2: za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego; przez podmioty lecznicze, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej; przez medyczne laboratoria diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Ponadto, w związku z planowanym odwołaniem 1 lipca br. stanu zagrożenia epidemicznego, tego dnia stracą ważność przepisy dotyczące:

– przetwarzania danych w unijnych cyfrowych zaświadczeniach COVID i udostępniania ich w celu weryfikacji statusu zdrowotnego posiadacza zaświadczenia między innymi organom: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Wojskom Obrony Terytorialnej i Systemowi Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.
– obowiązku przedstawienia podmiotowi przeprowadzającemu szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 tłumaczenia oryginału zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodnego ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19, na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Tracą ważność szczególne zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
Po zniesieniu 1 lipca stanu zagrożenia epidemicznego przestaną także obwiązywać szczególne zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym przepisy dotyczące między innymi:

– świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, pozwalających – przy braku możliwości dostarczenia skierowania – na przekazanie przez pacjenta w dniu udzielenia świadczenia skanu albo zdjęcia skierowania za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,
– wykorzystania systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w celu wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy tych wyrobów medycznych.

https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-zdrowia/1-lipca-pozegnamy-stan-zagrozenia-epidemicznego-te-przepisy-trafia-do-kosza,465002.html